Cuprins
GDPR > Articolul 38. Funcția responsabilului cu protecția datelor
Descărcați PDF

Articolul 38 GDPR. Funcția responsabilului cu protecția datelor

Article 38 GDPR. Position of the data protection officer

(1) Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.

1. The controller and the processor shall ensure that the data protection officer is involved, properly and in a timely manner, in all issues which relate to the protection of personal data.

(2) Operatorul și persoana împuternicită de operator sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare, și pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate.

2. The controller and processor shall support the data protection officer in performing the tasks referred to in Article 39 by providing resources necessary to carry out those tasks and access to personal data and processing operations, and to maintain his or her expert knowledge.

Conexiuni

(3) Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.

3. The controller and processor shall ensure that the data protection officer does not receive any instructions regarding the exercise of those tasks. He or she shall not be dismissed or penalised by the controller or the processor for performing his tasks. The data protection officer shall directly report to the highest management level of the controller or the processor.

(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului regulament.

4. Data subjects may contact the data protection officer with regard to all issues related to processing of their personal data and to the exercise of their rights under this Regulation.

(5) Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

5. The data protection officer shall be bound by secrecy or confidentiality concerning the performance of his or her tasks, in accordance with Union or Member State law.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 13.2.4.

Here is the relevant paragraph to article 5(1)(f) GDPR:

6.10.2.4 Confidentiality or non-disclosure agreements

Implementation guidance

The organization should ensure that individuals operating under its control with access to PII are subject to a confidentiality obligation. The confidentiality agreement, whether part of a contract or separate, should specify the length of time the obligations should be adhered to.

 


pentru a accesa textul integral

(6) Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana împuternicită de operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese.

6. The data protection officer may fulfil other tasks and duties. The controller or processor shall ensure that any such tasks and duties do not result in a conflict of interests.

Comentariu expert ISO 27701 Preambulele Ofiţer. documente și decizii Lasa un comentariu
Comentariu expert

(RU) В статье 38 описывается особенность должности DPO (инспектора по защите персональных данных). В частности, делается упор на том, что DPO самостоятельно выполняет свою работу, притом ответственность за ее своевременное и качественное выполнение отчасти лежит на самой компании (контролере или процессоре). Поэтому текст подчеркивает, что компания предоставляет DPO необходимые ресурсы и доступ  с одной стороны, а также несет ответственность за независимость DPO, не имея права давать ему/ ей какие-либо инструкции – с другой. 

Для того, чтобы обеспечить DPO поддержкой, компании рекомендуется убедиться в следующем: 

  • DPO принимает активное и своевременное участие во всех вопросах защиты данных; DPO приглашается к регулярному участию в совещаниях руководителей старшего и среднего звена, когда принимаются решения, имеющие последствия для защиты данных; 
  • DPO отчитывается перед высшим руководством вашей организации, т.е. перед советом директоров;
  • DPO действует независимо и не увольняется и не наказывается за выполнение своих обязанностей;
  • мнению DPO всегда придаётся должное значение. В случае разногласий рекомендуется в качестве надлежащей практики документировать причины невыполнения рекомендаций DPO;
  • DPO предоставляются достаточные ресурсы (достаточное время, финансовые средства, инфраструктуру и, при необходимости, персонал), чтобы ДПО мог(-ла) выполнять свои обязательства по GDPR и поддерживать экспертный уровень знаний;
  • DPO предоставляется соответствующий своевременный доступ к персональным данным и процессам обработки, чтобы дать ему (ей) возможность дать адекватную консультацию;
  • DPO предоставляется соответствующий доступ к другим услугам в вашей организации, чтобы он(-а) могла получить необходимую поддержку, помощь или информацию;
  • вы обращаетесь за советом к своему DPO при проведении Оценки воздействия на защиту персональных данных (DPIA), а также незамедлительно консультируетесь в случае утечки данных или другого инцидента;
  • вы вносите данные о вашем DPO в ваш реестр деятельности по обработке (статья 30 GDPR).

Сам(-а) же DPO также имеет бремя профессиональной тайны (можно сравнить с  проф.тайной врача или адвоката), из-за потенциально чувствительной природы информации, с которой он(-а) работает. Например, DPO не имеет права разглашать информацию о потенциальных нарушениях (за исключением случаев, когда нарушение подтвержденное и требует огласки). 


pentru a accesa textul integral

(EN) Author
(EN) Maria Arnst CIPM, TÜV
(EN) GDPR Consultant
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 6.1.1.

Here is the relevant paragraph to article 38 GDPR:

6.3.1.1 Information security roles and responsibilities

Implementation guidance

The organization should designate a point of contact for use by the customer regarding the processing of PII. When the organization is a PII controller, designate a point of contact for PII principals regarding the processing of their PII (see 7.3.2).


pentru a accesa textul integral

Preambulele

(97) În cazul în care prelucrarea este efectuată de o autoritate publică, cu excepția instanțelor sau a autorităților judiciare independente atunci când acționează în calitatea lor judiciară, în cazul în care, în sectorul privat, prelucrarea este efectuată de un operator a cărui activitate principală constă în operațiuni de prelucrare care necesită o monitorizare regulată și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă, sau în cazul în care activitatea principală a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator constă în prelucrarea pe scară largă de categorii speciale de date cu caracter personal și de date privind condamnările penale și infracțiunile, o persoană care deține cunoștințe de specialitate în materie de legislație și practici privind protecția datelor ar trebui să acorde asistență operatorului sau persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformității, la nivel intern, cu prezentul regulament. În sectorul privat, activitățile principale ale unui operator se referă la activitățile sale de bază, și nu la prelucrarea datelor cu caracter personal drept activități auxiliare. Nivelul necesar al cunoștințelor de specialitate ar trebui să fie stabilit în special în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate de operator sau de persoana împuternicită de operator. Acești responsabili cu protecția datelor, indiferent dacă sunt sau nu angajați ai operatorului, ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(97) Where the processing is carried out by a public authority, except for courts or independent judicial authorities when acting in their judicial capacity, where, in the private sector, processing is carried out by a controller whose core activities consist of processing operations that require regular and systematic monitoring of the data subjects on a large scale, or where the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of personal data and data relating to criminal convictions and offences, a person with expert knowledge of data protection law and practices should assist the controller or processor to monitor internal compliance with this Regulation. In the private sector, the core activities of a controller relate to its primary activities and do not relate to the processing of personal data as ancillary activities. The necessary level of expert knowledge should be determined in particular according to the data processing operations carried out and the protection required for the personal data processed by the controller or the processor. Such data protection officers, whether or not they are an employee of the controller, should be in a position to perform their duties and tasks in an independent manner.

Ofiţer. documente și decizii Lasa un comentariu