Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 105
Stáhnout

Bod odůvodnění 105

Recital 105

(105) Vedle mezinárodních závazků, které daná třetí země nebo mezinárodní organizace přijala, by Komise měla zohlednit povinnosti vyplývající z účasti dané třetí země nebo mezinárodní organizace na mnohostranných nebo regionálních systémech, zejména ve vztahu k ochraně osobních údajů, jakož i plnění těchto povinností.

Zohledněno by mělo být zejména přistoupení dané třetí země k Úmluvě Rady Evropy ze dne 28.

ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a jejímu dodatkovému protokolu.

Komise by měla při posuzování úrovně ochrany ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích konzultovat sbor.

(105) Apart from the international commitments the third country or international organisation has entered into, the Commission should take account of obligations arising from the third country’s or international organisation’s participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations.

In particular, the third country’s accession to the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account.

The Commission should consult the Board when assessing the level of protection in third countries or international organisations.