Navigation
GDPR > Betragtning 105
Download PDF

Betragtning 105

Recital 105

(105) Ud over de internationale forpligtelser, som tredjelandet eller den internationale organisation har indgået, bør Kommissionen tage hensyn til forpligtelser, der følger af tredjelandets eller den internationale organisations deltagelse i multilaterale eller regionale systemer, navnlig i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, samt gennemførelsen af sådanne forpligtelser.

Der bør navnlig tages hensyn til tredjelandets tiltrædelse af Europarådets konvention af 28.

januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og tillægsprotokollen hertil.

Kommissionen bør høre Databeskyttelsesrådet, når den vurderer beskyttelsesniveauet i tredjelande eller internationale organisationer.

(105) Apart from the international commitments the third country or international organisation has entered into, the Commission should take account of obligations arising from the third country’s or international organisation’s participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations.

In particular, the third country’s accession to the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account.

The Commission should consult the Board when assessing the level of protection in third countries or international organisations.