Навигация
GDPR > Съображение 33
Изтегляне на PDF

Съображение 33

(33) Често в момента на събиране на данните целта на обработването на лични данни за научноизследователски цели не може да бъде напълно определена.

Поради това на субектите на данни следва да бъде дадена възможност да дадат съгласието си за определени области на научни изследвания, когато те са в съответствие с признатите етични норми, отнасящи се за научните изследвания.

Субектите на данни следва да имат възможност да дадат съгласието си само за определени области на научни изследвания или части от научноизследователски проекти, доколкото позволява преследваната цел.