Навигация
GDPR > Член 57. Задачи
Изтегляне на PDF

Член 57 GDPR. Задачи

1. Без да се засягат останалите задачи, определени с настоящия регламент, на своята територия всеки надзорен орган:

a) наблюдава и осигурява прилагането на настоящия регламент;

б) насърчава обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването. Обръща се специално внимание на дейностите, специално насочени към децата;

в) дава становища, в съответствие с правото на държавата членка, на националния парламент, правителството и други институции и органи относно законодателните и административните мерки, свързани със защитата на правата и свободите на физическите лица по отношение на обработването;

г) насърчава информираността на администраторите и обработващите лични данни за задълженията им по силата на настоящия регламент;

д) при поискване предоставя информация на всеки субект на данни във връзка с упражняването на правата му по силата на настоящия регламент и ако е необходимо, си сътрудничи за тази цел с надзорните органи в други държави членки;

е) разглежда жалбите, подадени от субект на данни или от структура, организация или сдружение в съответствие с член 80, и разследва предмета на жалбата, доколкото това е целесъобразно, и информира жалбоподателя за напредъка и резултатите от разследването в разумен срок, особено ако е необходимо по-нататъшно разследване или координиране с друг надзорен орган;

Свързани статии

ж) сътрудничи си с други надзорни органи, включително чрез обмен на информация и взаимопомощ, с оглед осигуряване на съгласувано прилагане и изпълнение на настоящия регламент;

з) извършва проучвания относно прилагането на настоящия регламент, включително въз основа на информация, получена от друг надзорен или публичен орган;

и) наблюдава съответното развитие, по-специално в областта на информационните и комуникационни технологии и търговските практики, дотолкова доколкото то оказва влияние върху защитата на личните данни;

й) приема стандартните договорни клаузи, посочени в член 28, параграф 8 и член 46, параграф 2, буква г);

Свързани статии

к) съставя и поддържа списък във връзка с изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35, параграф 4;

Свързани статии

л) дава становища по операциите за обработване на данни, посочени в член 36, параграф 2;

Свързани статии

м) насърчава съставянето на кодекси за поведение съгласно член 40 и предоставя становище и одобрява кодексите за поведение, които осигуряват достатъчно гаранции съгласно член 40, параграф 5;

Свързани статии

н) насърчава създаването на механизми за сертифициране за защита на данните и на печати и маркировки за защита на данните съгласно член 42, параграф 1, и одобрява критериите за сертифициране съгласно член 42, параграф 5;

Свързани статии

о) когато е приложимо, извършва периодичен преглед на сертификатите, издадени в съответствие с член 42, параграф 7;

Свързани статии

п) изготвя и публикува критериите за акредитация на органите за наблюдение на кодексите за поведение съгласно член 41 и на сертифициращите органи съгласно член 43;

Свързани статии

р) извършва акредитацията на органите за наблюдение на кодексите за поведение съгласно член 41 и на сертифициращите органи съгласно член 43;

Свързани статии

с) дава разрешение за договорните клаузи и разпоредбите, посочени в член 46, параграф 3;

Свързани статии

т) одобрява задължителните фирмени правила съгласно член 47;

Свързани статии

у) допринася за дейностите на Комитета;

ф) поддържа вътрешен регистър на нарушенията на настоящия регламент, както и на предприетите мерки в съответствие с член 58, параграф 2; и

Свързани статии

х) изпълнява други задачи, свързани със защитата на лични данни.

2. Всеки надзорен орган улеснява подаването на жалбите, посочени в параграф 1, буква е), чрез мерки като например формуляр за подаване на жалби, който може да бъде попълнен и по електронен път, без да се изключват други средства за комуникация.

3. Изпълнението на задачите от страна на всеки надзорен орган е безплатно за субекта на данни и — когато това е приложимо — за длъжностното лице за защита на данните.

4. Когато исканията са очевидно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, надзорният орган може да наложи разумна такса, основана на административните разходи, или да откаже да предприеме действия по искането. Надзорният орган носи тежестта на доказване на очевидно неоснователния или прекомерния характер на искането.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(123) Надзорните органи следва да наблюдават прилагането на разпоредбите съгласно настоящия регламент и да допринасят за неговото последователно прилагане навсякъде в Съюза с цел защита на физическите лица по отношение на обработването на личните им данни и улесняване на свободното движение на личните данни в рамките на вътрешния пазар. За тази цел надзорните органи следва да сътрудничат помежду си и с Комисията, без да е необходимо споразумение между държавите членки относно предоставянето на взаимопомощ или относно такова сътрудничество.

(132) Дейностите на надзорния орган за повишаване на обществената осведоменост следва да включват специални мерки, насочени към администраторите и обработващите лични данни, в това число микропредприятията и малките и средните предприятия, както и физическите лица, особено в образователен контекст.

Оставете коментар
[js-disqus]