Навигация
GDPR > Член 71. Доклади
Изтегляне на PDF

Член 71 GDPR. Доклади

1. Комитетът изготвя годишен доклад относно защитата на физическите лица по отношение на обработването в Съюза и, когато е от значение — в трети държави и международни организации. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

2. В годишния доклад се включва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в член 70, параграф 1, буква л), както и на решенията със задължителен характер, посочени в член 65.

Свързани статии