Навигация
GDPR > Член 53. Общи условия за членовете на надзорния орган
Изтегляне на PDF

Член 53 GDPR. Общи условия за членовете на надзорния орган

1. Държавите членки предвиждат, че всеки член на техните надзорни органи се назначава по прозрачна процедура от:

— парламента;

— правителството;

— държавния глава; или

— независим орган, който съгласно правото на държавата членка е натоварен да извършва назначенията.

2. Всеки член трябва да има квалификациите, опита и уменията, по-специално в областта на защитата на личните данни, необходими, за да изпълнява своите задължения и да упражнява своите правомощия.

3. Задълженията на даден член приключват при изтичането на мандата му, подаването на оставка или задължителното му пенсиониране в съответствие с правото на съответната държава членка.

4. Член на надзорния орган се освобождава само в случай на тежко провинение или ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на задълженията.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(121) Общите условия за члена или членовете на надзорния орган следва да бъдат определени със закон във всяка държава членка, и по-специално да осигурят тези членове да се назначават посредством прозрачна процедура от парламента, правителството или от държавния глава на държавата членка въз основа на предложение на правителството или член на правителството или парламента или камара на парламента, или от независим орган, оправомощен съгласно правото на държавата членка. За да се гарантира независимостта на надзорния орган, членът или членовете следва да действат добросъвестно, да се въздържат от всякакви несъвместими със задълженията им действия и по време на своя мандат да не се ангажират с никакви несъвместими функции, независимо дали срещу възнаграждение или безвъзмездно. Надзорният орган следва да разполага със собствен персонал, подбран от надзорния орган или от независим орган, установен съгласно правото на държава членка, който да е поставен под изключителното ръководство на члена или членовете на надзорния орган.

Оставете коментар
[js-disqus]