Навигация
GDPR > Член 72. Процедура
Изтегляне на PDF

Член 72 GDPR. Процедура

1. Комитетът взема решения с обикновено мнозинство на членовете си, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

2. Комитетът приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове и определя своите методи на работа.