Навигация
GDPR > Член 75. Секретариат
Изтегляне на PDF

Член 75 GDPR. Секретариат

1. Комитетът разполага със секретариат, който се осигурява от Европейския надзорен орган по защита на данните.

2. Секретариатът изпълнява задачите си изключително под ръководството на председателя на Комитета.

3. Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент, са организационно отделени от служителите, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Европейския надзорен орган по защита на данните.

4. Когато е целесъобразно, Комитетът и Европейският надзорен орган по защита на данните изготвят и публикуват меморандум за разбирателство за прилагане на настоящия член, в който се определят условията за сътрудничеството помежду им и който се прилага за служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент.

5. Секретариатът предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа на Комитета.

6. Секретариатът отговаря по-специално за:

a) ежедневната работа на Комитета;

б) комуникацията между членовете на Комитета, неговия председател и Комисията;

в) комуникацията с други институции и с обществеността;

г) използването на електронни средства за вътрешна и външна комуникация;

д) превода на значима информация;

е) подготовката на заседанията на Комитета и последващите действия във връзка с тях;

ж) подготовката, изготвянето и публикуването на становища, решения относно уреждането на спорове между надзорни органи и други текстове, приети от Комитета.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(140) Комитетът следва да бъде подпомаган от секретариат, осигурен от Европейския надзорен орган по защита на данните. Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачите, възложени на Комитета с настоящия регламент, следва да ги изпълняват изключително под ръководството на председателя на Комитета и да се отчитат пред него.

Оставете коментар
[js-disqus]