Навигация
GDPR > Съображение 101
Изтегляне на PDF

Съображение 101

(101) Потоци от лични данни към и от страни извън Съюза и международни организации са необходими за разширяването на международната търговия и международното сътрудничество.

Нарастването на тези потоци породи нови предизвикателства и опасения във връзка със защитата на личните данни.

Когато обаче лични данни се предават от Съюза на администратори, обработващи лични данни или други получатели в трети държави или на международни организации, нивото на защита на физическите лица, гарантирано в Съюза с настоящия регламент, не следва да бъде излагано на риск, включително в случаите на последващо предаване на лични данни от третата държава или международната организация на администратори или обработващи лични данни в същата или друга трета държава или международна организация.

Във всеки случай предаването на данни на трети държави и международни организации може да се извършва единствено в пълно съответствие с настоящия регламент.

Предаването може да се извършва, само ако администраторът или обработващият лични данни изпълняват условията, установени в разпоредбите на настоящия регламент относно предаването на лични данни на трети държави или международни организации, при спазване на другите разпоредби на настоящия регламент.