Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Член 76. Поверителност
Íoslódáil PDF

Член 76 GDPR. Поверителност

1. Обсъжданията на Комитета са поверителни, когато Комитетът счита това за необходимо, както е посочено в процедурния му правилник.

2. Достъпът до документи, предоставени на членове на Комитета, експерти и представители на трети страни, се урежда с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета [21].

[21] Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:145:TOC