Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Член 70. Задачи на Комитета
Íoslódáil PDF

Член 70 GDPR. Задачи на Комитета

1. Комитетът осигурява съгласуваното прилагане на настоящия регламент. За тази цел Комитетът по своя собствена инициатива или, ако е целесъобразно, по искане на Комисията, по-специално:

a) наблюдава и гарантира правилното прилагане на настоящия регламент в случаите, предвидени в членове 64 и 65, без да се засягат задачите на националните надзорни органи;

Téacsanna gaolmhara

б) консултира Комисията по всеки въпрос, свързан със защитата на личните данни в Съюза, включително относно всяко предложено изменение на настоящия регламент;

в) консултира Комисията относно формàта и процедурите за обмен на информация между администраторите, обработващите лични данни и надзорните органи за задължителните фирмени правила;

г) издава насоки, препоръки и най-добри практики относно процедурите за изтриване на връзки, копия или преписи на лични данни от обществено достъпни съобщителни услуги, както е посочено в член 17, параграф 2;

Téacsanna gaolmhara

д) разглежда по своя собствена инициатива, по искане на някой от своите членове или по искане на Комисията всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящия регламент, и издава насоки, препоръки и най-добри практики с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент;

е) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за допълнително уточняване на критериите и условията във връзка с решенията, основани на профилиране на данни съгласно член 22, параграф 2;

Téacsanna gaolmhara

ж) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за установяване на нарушения на сигурността на данните и определяне на ненужното забавяне по член 33, параграфи 1 и 2, както и за определяне на конкретните обстоятелства, при които от администратора или обработващия лични данни се изисква да уведомяват за нарушението на сигурността на личните данни;

Téacsanna gaolmhara

з) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф по отношение на обстоятелствата, при които нарушение на сигурността на личните данни има вероятност да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, посочени в член 34, параграф 1;

Téacsanna gaolmhara

и) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за целите на допълнително уточняване на критериите и изискванията за предаване на лични данни въз основа на задължителни фирмени правила, които се спазват от администраторите, и задължителни фирмени правила, които се спазват от обработващите лични данни, както и на необходимите допълнителни изисквания за осигуряване на защита на личните данни на съответните субекти на данни, посочени в член 47;

Téacsanna gaolmhara

й) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за целите на допълнително уточняване на критериите и изискванията за предаване на лични данни въз основа на член 49, параграф 1;

Téacsanna gaolmhara

к) изготвя насоки за надзорните органи относно прилагането на мерките, посочени в член 58, параграфи 1, 2 и 3, и определянето на размера на административните наказания „глоба“ или „имуществена санкция“ съгласно член 83;

Téacsanna gaolmhara

л) извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в букви д) и е);

м) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за установяване на общи процедури за подаване на сигнали от физически лица за нарушения на настоящия регламент съгласно член 54, параграф 2;

Téacsanna gaolmhara

н) насърчава изготвянето на кодекси на поведение и установяването на механизми за сертифициране за защита на данните и печати и маркировки за защита на данните съгласно членове 40 и 42;

Téacsanna gaolmhara

о) извършва акредитацията на сертифициращи органи и периодичния ѝ преглед съгласно член 43 и поддържа публичен регистър на акредитираните органи съгласно член 43, параграф 6 и на акредитираните администратори и обработващи лични данни, установени в трети държави, съгласно член 42, параграф 7;

Téacsanna gaolmhara

п) уточнява изискванията, посочени в член 43, параграф 3, с оглед на акредитацията на сертифициращи органи съгласно член 42;

Téacsanna gaolmhara

р) предоставя на Комисията становище относно изискванията за сертифициране, посочени в член 43, параграф 8;

Téacsanna gaolmhara

с) предоставя на Комисията становище относно иконите, посочени в член 12, параграф 7;

Téacsanna gaolmhara

т) предоставя на Комисията становище за оценка на адекватността на нивото на защита на данните в трета държава или международна организация, включително за оценка на това дали третата държава, територията или един или повече конкретни сектори в рамките на тази трета държава, или международната организация, са престанали да осигуряват адекватно ниво на защита. За тази цел Комисията предоставя на Комитета цялата необходима документация, включително кореспонденцията с правителството на третата държава, по отношение на тази трета държава, територия или конкретен сектор или с международната организация;

у) дава становища по проекти за решения на надзорните органи по силата на механизма за съгласуваност, посочен в член 64, параграф 1, по въпроси, изпратени съгласно член 64, параграф 2 и приема решения със задължителен характер съгласно член 65, включително по въпроси, разглеждани съгласно член 66;

Téacsanna gaolmhara

ф) насърчава сътрудничеството и ефективния двустранен и многостранен обмен на информация и добрите практики между надзорните органи;

х) насърчава общите програми за обучение и улеснява обмена на персонал между надзорните органи и — когато това е целесъобразно —с надзорните органи на трети държави или международни организации;

ц) насърчава обмена на знания и документация относно законодателството и практиките в областта на защитата на данни с надзорните органи по защита на данните в цял свят;

ч) дава становища по кодексите за поведение, съставяни на равнището на Съюза в съответствие с член 40, параграф 9; и

Téacsanna gaolmhara

ш) поддържа обществено достъпен електронен регистър на решенията, взети от надзорните органи и съдилищата по въпроси, разглеждани в рамките на механизма за съгласуваност.

2. Когато Комисията поиска съвет от Комитета, тя може да посочи срок, като се взема предвид спешността на въпроса.

3. Комитетът изпраща своите становища, насоки, препоръки и най-добри практики на Комисията и на комитета, посочен в член 93, и ги прави обществено достояние.

Téacsanna gaolmhara

4. Комитетът се консултира по целесъобразност със заинтересованите страни и им предоставя възможност да направят коментари в рамките на разумен срок. Без да се засягат разпоредбите на член 76, Комитетът оповестява публично резултатите от процедурата на консултации.

Téacsanna gaolmhara