Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Член 97. Доклади на Комисията
Íoslódáil PDF

Член 97 GDPR. Доклади на Комисията

1. До 25 май 2020 г. и на всеки четири години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно оценката и прегледа на настоящия регламент. Докладите са публични.

2. В контекста на оценките и прегледите, посочени в параграф 1, Комисията разглежда по-специално прилагането и функционирането на:

a) глава V относно предаването на лични данни на трети държави или международни организации, особено по отношение на решенията, приети съгласно член 45, параграф 3 от настоящия регламент, и решенията, приети въз основа на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО;

Téacsanna gaolmhara

б) глава VII относно сътрудничеството и съгласуваността.

3. За целите на параграф 1 Комисията може да поиска информация от държавите членки и от надзорните органи.

4. При извършването на оценките и прегледите по параграфи 1 и 2 Комисията взема предвид позициите и констатациите на Европейския парламент, на Съвета и на други компетентни органи или източници.

5. При необходимост Комисията представя подходящи предложения за изменение на настоящия регламент, като отчита по-специално развитието на информационните технологии и напредъка на информационното общество.