Навигация
GDPR > Artikel 99. Ikrafttræden og anvendelse
Изтегляне на PDF

Artikel 99 GDPR. Ikrafttræden og anvendelse

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Den anvendes fra den 25. maj 2018.