Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 97

Recital 97

(97) Якщо опрацювання здійснює орган публічної влади, окрім судів або незалежних судових органів, що діють як судові органи, якщо, в приватному секторі, опрацювання здійснює контролер, основні види діяльності якого становлять операції опрацювання, які вимагають регулярного, систематичного і широкомасштабного моніторингу суб’єктів даних, або якщо основні види діяльності контролера або оператора становлять широкомасштабне опрацювання спеціальних категорій персональних даних і даних про судимості і кримінальні злочини, у проведенні моніторингу внутрішньої відповідності цьому Регламенту контролеру або оператору повинна надавати допомогу особа, що володіє експертними знаннями законодавства і процесуальних норм щодо захисту даних.

У приватному секторі, основні види діяльності контролера пов’язані з його первинними видами діяльності та не пов’язані з опрацюванням персональних даних як допоміжним видом діяльності.

Необхідно визначити необхідний рівень експертних знань, зокрема, відповідно до здійснюваних операцій опрацювання та необхідного захисту для опрацювання персональних даних контролером або оператором.

Такі фахівці з питань захисту даних, незалежно від того, чи є вони працівниками контролера, повинні мати можливість виконувати свої обов’язки та завдання у незалежний спосіб.

(97) Where the processing is carried out by a public authority, except for courts or independent judicial authorities when acting in their judicial capacity, where, in the private sector, processing is carried out by a controller whose core activities consist of processing operations that require regular and systematic monitoring of the data subjects on a large scale, or where the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of personal data and data relating to criminal convictions and offences, a person with expert knowledge of data protection law and practices should assist the controller or processor to monitor internal compliance with this Regulation.

In the private sector, the core activities of a controller relate to its primary activities and do not relate to the processing of personal data as ancillary activities.

The necessary level of expert knowledge should be determined in particular according to the data processing operations carried out and the protection required for the personal data processed by the controller or the processor.

Such data protection officers, whether or not they are an employee of the controller, should be in a position to perform their duties and tasks in an independent manner.