Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 89

Recital 89

(89) Директивою 95/46/ЄС передбачено загальний обов’язок повідомляти наглядові органи про опрацювання персональних даних.

Незважаючи на те, що цей обов’язок породжує адміністративний та фінансовий тягарі, він необов’язково сприяв покращенню у сфері захисту персональних даних.

Тому, такі недискримінаційні загальні обов’язки щодо надання повідомлення необхідно скасувати та замінити дієвими процедурами і механізмами, що, натомість, зосереджуються на тих типах операцій опрацювання, які ймовірно створять високий ризик для прав і свобод фізичних осіб в силу їхньої специфіки, масштабу, контексту та цілей.

Такими типами операцій опрацювання можуть бути операції, які, зокрема, передбачають використання нових технологій або є новими і такими, щодо яких контролер раніше не проводив жодного оцінювання впливу на захист даних, або такими, що стають необхідними в аспекті часу, що минув з моменту первинного опрацювання.

(89) Directive 95/46/EC provided for a general obligation to notify the processing of personal data to the supervisory authorities.

While that obligation produces administrative and financial burdens, it did not in all cases contribute to improving the protection of personal data.

Such indiscriminate general notification obligations should therefore be abolished, and replaced by effective procedures and mechanisms which focus instead on those types of processing operations which are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons by virtue of their nature, scope, context and purposes.

Such types of processing operations may be those which in, particular, involve using new technologies, or are of a new kind and where no data protection impact assessment has been carried out before by the controller, or where they become necessary in the light of the time that has elapsed since the initial processing.