Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 73

Recital 73

(73) Обмеження щодо спеціальних принципів та прав на інформацію, доступ до персональних даних, їх виправлення або стирання, права на мобільність даних, права на заперечення, рішень, що засновані на профайлінгу, а також повідомлення суб’єкта даних про порушення захисту персональних даних і інших пов’язаних зобов’язань контролерів можна накладати законодавством Союзу або держави-члена, наскільки це необхідно та пропорційно в демократичному суспільстві для гарантування громадської безпеки, в тому числі захисту життя людини, особливо у відповідь на стихійні лиха і антропогенні катастрофи, запобігання, розслідування і переслідування осіб за скоєння кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань, у тому числі захист від загроз громадській безпеці та запобігання їм, або за порушення етичних норм для регульованих професій, про інші важливі цілі загального суспільного інтересу Союзу або держави-члена, зокрема важливий економічний або фінансовий інтерес Союзу або держави-члена, ведення публічних реєстрів на підставі загального суспільного інтересу, подальше опрацювання архівних персональних даних для надання конкретної інформації, що стосується політичної поведінки під колишніми тоталітарними державними режимами або захисту суб’єктів даних або прав і свобод інших, у тому числі соціального захисту, цілей охорони здоров’я населення або гуманітарних цілей.

Зазначені обмеження повинні відповідати вимогам, установленим у Хартії та Європейській конвенції про захист прав людини та фундаментальних свобод.

(73) Restrictions concerning specific principles and the rights of information, access to and rectification or erasure of personal data, the right to data portability, the right to object, decisions based on profiling, as well as the communication of a personal data breach to a data subject and certain related obligations of the controllers may be imposed by Union or Member State law, as far as necessary and proportionate in a democratic society to safeguard public security, including the protection of human life especially in response to natural or manmade disasters, the prevention, investigation and prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security, or of breaches of ethics for regulated professions, other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, the keeping of public registers kept for reasons of general public interest, further processing of archived personal data to provide specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, including social protection, public health and humanitarian purposes.

Those restrictions should be in accordance with the requirements set out in the Charter and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.