Навігація
GDPR > Преамбула 63
Завантажити в PDF

Преамбула 63

Recital 63

(63) Суб’єкт даних повинен мати право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, і реалізовувати таке право вільно та через розумні проміжки часу для того, щоб бути обізнаним про законність опрацювання та перевірити її.

Це включає право суб’єктів даних мати доступ до даних, що стосуються їхнього здоров’я, наприклад даних у їхніх медичних записах, що містять інформацію, таку як діагнози, результати обстеження, оцінювань, які проводять лікарі-куратори, і будь-які інше надане лікування або втручання.

Кожен суб’єкт даних повинен, таким чином, мати право знати і отримувати інформацію, зокрема про цілі, для яких опрацьовують персональні дані; за можливості, період, протягом якого опрацьовують персональні дані; одержувачів персональних даних; логіку, що обумовлює будь-яке автоматизоване опрацювання персональних даних, і принаймні, що базується на профайлінгу; наслідки такого опрацювання.

За можливості, контролер повинен бути спроможним надавати віддалений доступ до системи безпеки, яка б забезпечила суб’єкту даних прямий доступ до своїх персональних даних.

Таке право не повинно негативно впливати на права чи свободи інших осіб, у тому числі комерційні таємниці чи інтелектуальну власність та, зокрема, авторське право в галузі захисту програмного забезпечення.

Проте наслідком таких обговорень не повинна бути відмова надати усю інформацію суб’єкту даних.

Якщо контролер опрацьовує великі обсяги інформації про суб’єкта даних, він повинен мати можливість надіслати запит про те, щоб до моменту надсилання інформації суб’єкт даних вказав інформацію або види опрацювання даних, яких стосується запит.

(63) A data subject should have the right of access to personal data which have been collected concerning him or her, and to exercise that right easily and at reasonable intervals, in order to be aware of, and verify, the lawfulness of the processing.

This includes the right for data subjects to have access to data concerning their health, for example the data in their medical records containing information such as diagnoses, examination results, assessments by treating physicians and any treatment or interventions provided.

Every data subject should therefore have the right to know and obtain communication in particular with regard to the purposes for which the personal data are processed, where possible the period for which the personal data are processed, the recipients of the personal data, the logic involved in any automatic personal data processing and, at least when based on profiling, the consequences of such processing.

Where possible, the controller should be able to provide remote access to a secure system which would provide the data subject with direct access to his or her personal data.

That right should not adversely affect the rights or freedoms of others, including trade secrets or intellectual property and in particular the copyright protecting the software.

However, the result of those considerations should not be a refusal to provide all information to the data subject.

Where the controller processes a large quantity of information concerning the data subject, the controller should be able to request that, before the information is delivered, the data subject specify the information or processing activities to which the request relates.