Навігація
GDPR > Преамбула 54
Завантажити в PDF

Преамбула 54

Recital 54

(54) Опрацювання спеціальних категорій персональних даних може бути необхідним в цілях суспільних інтересів у галузях охорони суспільного здоров’я без згоди суб’єкта даних.

На таке опрацювання поширюється застосування відповідних і спеціальних інструментів для захисту прав і свобод фізичних осіб.

У такому контексті, “суспільне здоров’я” необхідно тлумачити так, як це означено в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1338/2008 [11], зокрема, як усі елементи, що стосуються здоров’я, а саме стан здоров’я, у тому числі захворюваність і недієздатність, визначальні чинники, що впливають на стан здоров’я, потребу в послугах з охорони здоров’я, надання та універсальний доступ до охорони здоров’я, витрати на послуги з охорони здоров’я та їх фінансування, причини смертності.

Таке опрацювання даних стосовно стану здоров’я для цілей суспільних інтересів не повинно призводити до опрацювання персональних даних для інших цілей третіми сторонами, такими як працедавці або страхові компанії чи банківські установи.

(54) The processing of special categories of personal data may be necessary for reasons of public interest in the areas of public health without consent of the data subject.

Such processing should be subject to suitable and specific measures so as to protect the rights and freedoms of natural persons.

In that context, ‘public health’ should be interpreted as defined in Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council [11], namely all elements related to health, namely health status, including morbidity and disability, the determinants having an effect on that health status, health care needs, resources allocated to health care, the provision of, and universal access to, health care as well as health care expenditure and financing, and the causes of mortality.

Such processing of data concerning health for reasons of public interest should not result in personal data being processed for other purposes by third parties such as employers or insurance and banking companies.

[11] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1338/2008 від 16 грудня 2008 року про статистику Співтовариства з охорони суспільного здоров’я, охорони здоров’я та безпеки на робочому місці (OB L 354, 31.12.2008, с. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC

[11] Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (OJ L 354, 31.12.2008, p. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC