Навігація
GDPR > Преамбула 51
Завантажити в PDF

Преамбула 51

Recital 51

(51) Персональні дані, що, за своєю специфікою, є особливо чутливими щодо фундаментальних прав і свобод, потребують особливого захисту, оскільки контекст їхнього опрацювання може створити істотні ризики для фундаментальних прав і свобод.

Такі персональні дані повинні включати персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, а відтак використання терміну “расова приналежність” в цьому Регламенті не передбачає прийняття Союзом теорій, що намагаються визначити існування окремих людських рас.

Опрацювання фотографій не можна систематично вважати опрацюванням спеціальних категорій персональних даних, оскільки термін “біометричні дані” на них поширюється, лише якщо їх опрацьовують за допомогою спеціальних технічних засобів, що дозволяють однозначну ідентифікацію або аутентифікацію фізичної особи.

Такі персональні дані не можна опрацьовувати, за винятком, якщо це дозволено в спеціальних випадках, визначених у цьому Регламенті, беручи до уваги, що законодавство держави-члени може встановлювати спеціальні положення щодо захисту даних для того, щоб адаптувати застосування норм цього Регламенту з метою дотримання встановленого законом зобов’язання, виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера.

Додатково до спеціальних вимог щодо такого опрацювання необхідно застосовувати загальні принципи і норми цього Регламенту, зокрема в частині умов щодо правомірного опрацювання.

Необхідно чітко окреслити відступи від загальної заборони на опрацювання таких спеціальних категорій персональних даних, зокрема, якщо суб’єкт даних надає свою чітку згоду або в разі виникнення особливих потреб, наприклад, коли опрацювання здійснюють у ході реалізації законних видів діяльності окремими асоціаціями або фондами, ціль якої полягає у тому, щоб дозволити реалізацію фундаментальних свобод.

(51) Personal data which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights and freedoms merit specific protection as the context of their processing could create significant risks to the fundamental rights and freedoms.

Those personal data should include personal data revealing racial or ethnic origin, whereby the use of the term ‘racial origin’ in this Regulation does not imply an acceptance by the Union of theories which attempt to determine the existence of separate human races.

The processing of photographs should not systematically be considered to be processing of special categories of personal data as they are covered by the definition of biometric data only when processed through a specific technical means allowing the unique identification or authentication of a natural person.

Such personal data should not be processed, unless processing is allowed in specific cases set out in this Regulation, taking into account that Member States law may lay down specific provisions on data protection in order to adapt the application of the rules of this Regulation for compliance with a legal obligation or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

In addition to the specific requirements for such processing, the general principles and other rules of this Regulation should apply, in particular as regards the conditions for lawful processing.

Derogations from the general prohibition for processing such special categories of personal data should be explicitly provided, inter alia, where the data subject gives his or her explicit consent or in respect of specific needs in particular where the processing is carried out in the course of legitimate activities by certain associations or foundations the purpose of which is to permit the exercise of fundamental freedoms.