Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 36

Recital 36

(36) Головним осідком контролера в Союзі має бути місце розташування його центральної адміністрації в Союзі, за винятком прийняття рішень про цілі та засоби опрацювання в іншому осідку контролера в Союзі, у такому разі такий інший осідок необхідно вважати головним осідком.

Головний осідок контролера в Союзі необхідно визначати за об’єктивними критеріями з огляду на результативну та фактичну управлінську діяльність, у ході якої ухвалюють ключові рішення щодо цілей та засобів опрацювання на основі стабільних домовленостей.

Цей критерій не повинен залежати від того, чи здійснюють опрацювання персональних даних у такому місці.

Наявність та використання технічних засобів та технологій опрацювання персональних даних або опрацювання даних не становлять як такі головний осідок та, відповідно, не є вирішальними критеріями для головного осідку.

Головним осідком оператора повинно бути місце розташування його центральної адміністрації в Союзі або, якщо немає його центральної адміністрації в Союзі, місце, де виконують основні види опрацювання даних в Союзі.

У випадках залучення і контролера, і оператора, компетентний головний наглядовий орган повинен залишатися наглядовим органом держави-члена, де має осідок контролер, але наглядовий орган оператора необхідно вважати відповідним наглядовим органом, і такий наглядовий орган повинен брати участь у процедурі співпраці, передбаченій цим Регламентом.

У будь-якому разі наглядові органи держави-члена або держав-членів, у яких оператор має одне або декілька осідків, не можна вважати відповідними наглядовими органами, якщо проект рішення стосується лише контролера.

Якщо опрацювання здійснює група підприємств, головний осідок підприємства, що здійснює контроль, необхідно вважати головним осідком групи підприємств, за винятком, якщо цілі та засоби опрацювання визначено іншим підприємством.

(36) The main establishment of a controller in the Union should be the place of its central administration in the Union, unless the decisions on the purposes and means of the processing of personal data are taken in another establishment of the controller in the Union, in which case that other establishment should be considered to be the main establishment.

The main establishment of a controller in the Union should be determined according to objective criteria and should imply the effective and real exercise of management activities determining the main decisions as to the purposes and means of processing through stable arrangements.

That criterion should not depend on whether the processing of personal data is carried out at that location.

The presence and use of technical means and technologies for processing personal data or processing activities do not, in themselves, constitute a main establishment and are therefore not determining criteria for a main establishment.

The main establishment of the processor should be the place of its central administration in the Union or, if it has no central administration in the Union, the place where the main processing activities take place in the Union.

In cases involving both the controller and the processor, the competent lead supervisory authority should remain the supervisory authority of the Member State where the controller has its main establishment, but the supervisory authority of the processor should be considered to be a supervisory authority concerned and that supervisory authority should participate in the cooperation procedure provided for by this Regulation.

In any case, the supervisory authorities of the Member State or Member States where the processor has one or more establishments should not be considered to be supervisory authorities concerned where the draft decision concerns only the controller.

Where the processing is carried out by a group of undertakings, the main establishment of the controlling undertaking should be considered to be the main establishment of the group of undertakings, except where the purposes and means of processing are determined by another undertaking.