Навігація
GDPR > Преамбула 153
Завантажити в PDF

Преамбула 153

Recital 153

(153) Держави-члени повинні узгоджувати норми, що регулюють свободу вияву поглядів та свободу інформації, в тому числі журналістику, наукову, художню чи літературну діяльність із правом на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту.

На опрацювання персональних даних винятково для цілей журналістики чи цілей наукової, художньої чи літературної діяльності повинна поширюватися дія відступів чи винятків від деяких положень цього Регламенту, якщо це необхідно для узгодження права на захист персональних даних із правом на свободу вияву поглядів та свободу інформації, як закріплено в статті 11 Хартії.

Це необхідно застосовувати, зокрема, до опрацювання персональних даних у сфері аудіовізуальних послуг, архівах новин і бібліотеках.

Тому держави-члени повинні ухвалити законодавчі інструменти, що встановлюють винятки та відступи, необхідні для узгодження цих фундаментальних прав.

Держави-члени повинні ухвалити такі винятки і відступи щодо загальних принципів, прав суб’єкта даних, контролера і оператора, передавання персональних даних до третіх країн чи міжнародних організацій, незалежних наглядових органів, співпраці і послідовності, та спеціальних ситуацій з опрацювання даних.

Якщо такі винятки чи відступи відрізняються в декількох державах-членах, необхідно застосовувати законодавство держави-члена, яке поширюється на контролера.

Щоб врахувати важливість права на свободу вияву поглядів у кожному демократичному суспільстві, поняття такої свободи, наприклад в журналістиці, необхідно тлумачити у широкому сенсі.

(153) Member States law should reconcile the rules governing freedom of expression and information, including journalistic, academic, artistic and or literary expression with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation.

The processing of personal data solely for journalistic purposes, or for the purposes of academic, artistic or literary expression should be subject to derogations or exemptions from certain provisions of this Regulation if necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the right to freedom of expression and information, as enshrined in Article 11 of the Charter.

This should apply in particular to the processing of personal data in the audiovisual field and in news archives and press libraries.

Therefore, Member States should adopt legislative measures which lay down the exemptions and derogations necessary for the purpose of balancing those fundamental rights.

Member States should adopt such exemptions and derogations on general principles, the rights of the data subject, the controller and the processor, the transfer of personal data to third countries or international organisations, the independent supervisory authorities, cooperation and consistency, and specific data-processing situations.

Where such exemptions or derogations differ from one Member State to another, the law of the Member State to which the controller is subject should apply.

In order to take account of the importance of the right to freedom of expression in every democratic society, it is necessary to interpret notions relating to that freedom, such as journalism, broadly.