Навігація
GDPR > Преамбула 148
Завантажити в PDF

Преамбула 148

Recital 148

(148) З метою посилення ступеня застосування норм цього Регламенту, санкції, в тому числі, адміністративні штрафи, необхідно накладати за будь-яке порушення цього Регламенту, окрім або замість відповідних заходів, застосованих наглядовим органом відповідно до цього Регламенту.

У разі незначного порушення або якщо штраф, який ймовірно буде накладено, становитиме надмірний тягар для фізичної особи, замість штрафу можна винести догану.

Необхідно належним чином враховувати специфіку, тяжкість і тривалість порушення, навмисний характер порушення, дії, яких було вжито для пом’якшення заподіяної шкоди, ступінь відповідальності чи будь-які відповідні попередні порушення, спосіб, у який наглядовий орган дізнався про порушення, відповідність інструментам, передбаченим щодо контролера або оператора, дотримання кодексу поведінки та будь-який інший обтяжувальний або пом’якшувальний фактор.

На накладення штрафів, у тому числі адміністративних штрафів, повинні поширюватися відповідні процесуальні гарантії згідно із загальними принципами законодавства Союзу та Хартії, в тому числі дієвий судовий захист та належна правова процедура.

(148) In order to strengthen the enforcement of the rules of this Regulation, penalties including administrative fines should be imposed for any infringement of this Regulation, in addition to, or instead of appropriate measures imposed by the supervisory authority pursuant to this Regulation.

In a case of a minor infringement or if the fine likely to be imposed would constitute a disproportionate burden to a natural person, a reprimand may be issued instead of a fine.

Due regard should however be given to the nature, gravity and duration of the infringement, the intentional character of the infringement, actions taken to mitigate the damage suffered, degree of responsibility or any relevant previous infringements, the manner in which the infringement became known to the supervisory authority, compliance with measures ordered against the controller or processor, adherence to a code of conduct and any other aggravating or mitigating factor.

The imposition of penalties including administrative fines should be subject to appropriate procedural safeguards in accordance with the general principles of Union law and the Charter, including effective judicial protection and due process.