Навігація
GDPR > Преамбула 146
Завантажити в PDF

Преамбула 146

Recital 146

(146) Контролер або оператор повинні відшкодувати будь-яку шкоду, заподіяну особі в результаті опрацювання із порушенням цього Регламенту.

Контролера або оператора необхідно звільнити від відповідальності у разі доведення, що вони жодним чином не несуть відповідальності за заподіяну шкоду.

Поняття шкоди необхідно тлумачити у широкому сенсі в світлі прецедентного права Суду у спосіб, що повністю відображає цілі цього Регламенту.

Воно не обмежує будь-які позови про відшкодування шкоди, що виникають внаслідок порушення інших норм нормативно-правового акту Союзу чи держави-члена.

Опрацювання, що порушує цей Регламент, також означає опрацювання, що порушує делеговані акти та імплементаційні акти, ухвалені згідно з цим Регламентом і нормативно-правовим актом держави-члена, що уточнює норми цього Регламенту.

Суб’єкти даних повинні отримати повне та результативне відшкодування за заподіяну їм шкоду.

У випадку залучення контролерів або операторів до того самого опрацювання, кожний контролер або оператор повинен нести відповідальність за нанесення шкоди у повному обсязі.

Проте, у разі їхньої спільної участі в одному провадженні, згідно із законодавством держави-члена, відшкодування може бути розподілено з урахуванням відповідальності кожного контролера або оператора за шкоду, заподіяну внаслідок опрацювання, за умови забезпечення в повному обсязі результативного відшкодування суб’єкту даних, якому було заподіяно шкоду.

Будь-який контролер або оператор, що виплатив відшкодування у повному обсязі, може, відповідно, розпочати процедуру оскарження щодо інших контролерів або операторів, залучених до того самого опрацювання.

(146) The controller or processor should compensate any damage which a person may suffer as a result of processing that infringes this Regulation.

The controller or processor should be exempt from liability if it proves that it is not in any way responsible for the damage.

The concept of damage should be broadly interpreted in the light of the case-law of the Court of Justice in a manner which fully reflects the objectives of this Regulation.

This is without prejudice to any claims for damage deriving from the violation of other rules in Union or Member State law.

Processing that infringes this Regulation also includes processing that infringes delegated and implementing acts adopted in accordance with this Regulation and Member State law specifying rules of this Regulation.

Data subjects should receive full and effective compensation for the damage they have suffered.

Where controllers or processors are involved in the same processing, each controller or processor should be held liable for the entire damage.

However, where they are joined to the same judicial proceedings, in accordance with Member State law, compensation may be apportioned according to the responsibility of each controller or processor for the damage caused by the processing, provided that full and effective compensation of the data subject who suffered the damage is ensured.

Any controller or processor which has paid full compensation may subsequently institute recourse proceedings against other controllers or processors involved in the same processing.