Навігація
GDPR > Преамбула 131
Завантажити в PDF

Преамбула 131

Recital 131

(131) Якщо інший наглядовий орган повинен діяти як керівний наглядовий орган щодо опрацювання даних, яке здійснює оператор або процесор, але конкретний предмет скарги чи можливе порушення стосується лише опрацювання даних, яке здійснює оператор або процесор у державі-члені, де скаргу було подано або можливе порушення було виявлене, а справа не впливає істотно чи ймовірно істотно не впливатиме на суб’єктів даних у інших державах-членах, у такому разі наглядовий орган, що отримує скаргу чи виявляє ситуацію або якого повідомляють іншим чином про ситуації, що тягнуть за собою можливі порушення цього Регламенту, повинен прагнути укладення мирової угоди з контролером і, якщо це виявляється невдалим, реалізувати повний спектр його повноважень.

Це включає: спеціальне опрацювання, що здійснюють на території держави-члена наглядового органу чи щодо суб’єктів даних на території тієї держави-члена; опрацювання, що здійснюють в контексті пропонування товарів або послуг, що спеціально призначені для суб’єктів даних на території держави-члена наглядового органу; чи опрацювання, що має бути оцінено, виходячи з відповідних встановлених законом зобов’язань за законодавством держави-члена.

(131) Where another supervisory authority should act as a lead supervisory authority for the processing activities of the controller or processor but the concrete subject matter of a complaint or the possible infringement concerns only processing activities of the controller or processor in the Member State where the complaint has been lodged or the possible infringement detected and the matter does not substantially affect or is not likely to substantially affect data subjects in other Member States, the supervisory authority receiving a complaint or detecting or being informed otherwise of situations that entail possible infringements of this Regulation should seek an amicable settlement with the controller and, if this proves unsuccessful, exercise its full range of powers.

This should include: specific processing carried out in the territory of the Member State of the supervisory authority or with regard to data subjects on the territory of that Member State; processing that is carried out in the context of an offer of goods or services specifically aimed at data subjects in the territory of the Member State of the supervisory authority; or processing that has to be assessed taking into account relevant legal obligations under Member State law.