Навігація
GDPR > Преамбула 104
Завантажити в PDF

Преамбула 104

Recital 104

(104) У світлі фундаментальних цінностей, на яких засновано Союз, зокрема, захисту прав людини, Комісія повинна, у своїй оцінці третьої країни чи території або визначеного сектору в межах третьої країни, враховувати те, як певна третя країна поважає верховенство права, доступ до правосуддя, а також міжнародні норми та стандарти прав людини і її загальне та секторальне право, в тому числі законодавство щодо громадської безпеки, оборони та національної безпеки, а також публічний порядок і кримінальне право.

Під час ухвалення рішення про відповідність щодо території чи визначеного сектору в третій країні необхідно враховувати чіткі та об’єктивні критерії, такі як спеціальні види опрацювання даних та масштаб застосовних правових стандартів, а також – чинне законодавство в третій країні.

Третя країна повинна надати гарантії, що забезпечують належний рівень захисту, який суттєво відповідає тому, що забезпечується в межах Союзу, зокрема в разі опрацювання персональних даних в одному або декількох визначених секторах.

Зокрема, третя країна повинна забезпечити дієвий незалежний нагляд за захистом даних і передбачити механізми співпраці з органами із захисту даних держав-членів, а суб’єктам даних – надати дієві права, які можна реалізувати, та дієві адміністративні і судові засоби правового захисту.

(104) In line with the fundamental values on which the Union is founded, in particular the protection of human rights, the Commission should, in its assessment of the third country, or of a territory or specified sector within a third country, take into account how a particular third country respects the rule of law, access to justice as well as international human rights norms and standards and its general and sectoral law, including legislation concerning public security, defence and national security as well as public order and criminal law.

The adoption of an adequacy decision with regard to a territory or a specified sector in a third country should take into account clear and objective criteria, such as specific processing activities and the scope of applicable legal standards and legislation in force in the third country.

The third country should offer guarantees ensuring an adequate level of protection essentially equivalent to that ensured within the Union, in particular where personal data are processed in one or several specific sectors.

In particular, the third country should ensure effective independent data protection supervision and should provide for cooperation mechanisms with the Member States’ data protection authorities, and the data subjects should be provided with effective and enforceable rights and effective administrative and judicial redress.