Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 29
Download PDF

Premessa 29

Recital 29

(29) Sabiex jinħolqu inċentivi biex tkun applikata l-psewdonimizzazzjoni fl-ipproċessar ta’ data personali, waqt li ssir analiżi ġenerali, għandhom ikunu possibbli miżuri ta’ psewdonimizzazzjoni fi ħdan l-istess kontrollur meta dak il-kontrollur ikun ħa miżuri tekniċi u organizzattivi meħtieġa biex jiżgura, għall-ipproċessar ikkonċernat, li dan ir-Regolament jiġi implimentat, u li l-informazzjoni addizzjonali li tattribwixxi d-data personali ma’ suġġett tad-data speċifiku tinżamm separata.

Il-kontrollur li jipproċessa d-data personali għandu jindika l-persuni awtorizzati fi ħdan l-istess kontrollur.

(29) In order to create incentives to apply pseudonymisation when processing personal data, measures of pseudonymisation should, whilst allowing general analysis, be possible within the same controller when that controller has taken technical and organisational measures necessary to ensure, for the processing concerned, that this Regulation is implemented, and that additional information for attributing the personal data to a specific data subject is kept separately.

The controller processing the personal data should indicate the authorised persons within the same controller.