Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Betragtning 170
Íoslódáil PDF

Betragtning 170

(170) Målet for denne forordning, nemlig at sikre et ensartet niveau for beskyttelse af fysiske personer og fri udveksling af oplysninger i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf.

artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.

nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.