Navigation
GDPR > Съображение 28
Download PDF

Съображение 28

(28) Прилагането на псевдонимизация на личните данни може да намали рисковете за съответните субекти на данни и да помогне на администраторите и на обработващите лични данни да изпълняват своите задължения за защита на данните.

Изричното въвеждане на псевдонимизация в настоящия регламент не е предназначено да изключи други мерки за защита на данните.