Navigation
GDPR > Betragtning 12
Download PDF

Betragtning 12

(12) Artikel 16, stk.

2, i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet beføjelse til at fastsætte regler om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og regler om fri udveksling af sådanne oplysninger.