Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 60
Stáhnout

Bod odůvodnění 60

Recital 60

(60) Zásady spravedlivého a transparentního zpracování vyžadují, aby byl subjekt údajů informován o probíhající operaci zpracování a jejích účelech.

Správce by měl subjektu údajů poskytnout veškeré další informace nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a kontextu, v němž jsou osobní údaje zpracovávány.

Subjekt údajů by měl být dále informován o profilování a o jeho důsledcích.

Pokud jsou osobní údaje získávány od subjektu údajů, měl by subjekt údajů být rovněž informován, zda je povinen tyto údaje poskytnout, a o důsledcích jejich případného neposkytnutí.

Tyto informace mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasně čitelným způsobem přehled o zamýšleném zpracování.

Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické podobě, měly by být strojově čitelné.

(60) The principles of fair and transparent processing require that the data subject be informed of the existence of the processing operation and its purposes.

The controller should provide the data subject with any further information necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed.

Furthermore, the data subject should be informed of the existence of profiling and the consequences of such profiling.

Where the personal data are collected from the data subject, the data subject should also be informed whether he or she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he or she does not provide such data.

That information may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner, a meaningful overview of the intended processing.

Where the icons are presented electronically, they should be machine-readable.