Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 172
Stáhnout

Bod odůvodnění 172

(172) Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl.

28 odst.

2 nařízení (ES) č.

45/2001 a vydal stanovisko dne 7.

března 2012 (17).

[17]  Úř. věst. C 192, 30.6.2012, s. 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2012:192:TOC