Навигация
GDPR > Съображение 5
Изтегляне на PDF

Съображение 5

(5) Икономическата и социална интеграция, произтичаща от функционирането на вътрешния пазар, доведе до съществено увеличение на трансграничните потоци от лични данни.

Нарасна обменът на лични данни между публични и частни участници, включително физически лица, сдружения и предприятия в Съюза.

Правото на Съюза предвижда националните органи в държавите членки да си сътрудничат и обменят лични данни, така че да са в състояние да изпълняват своите задължения или да изпълняват задачи от името на орган на друга държава членка.