Навигация
GDPR > Съображение 3
Изтегляне на PDF

Съображение 3

(3) Целта на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [4] е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на данни и да се осигури свободното движение на лични данни между държавите членки.

[4] Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC