Навигация
GDPR > Съображение 159
Изтегляне на PDF

Съображение 159

(159) Когато се обработват лични данни за научноизследователски цели, настоящият регламент следва да се прилага и за този вид обработване.

За целите на настоящия регламент обработването на лични данни за научноизследователски цели следва да се тълкува в по-широк смисъл и да включва напр.

технологичното развитие и демонстрационни дейности, фундаменталните научни изследвания, приложните научни изследвания и частно финансираните научни изследвания.

Освен това следва да се отчита и заложената в член 179, параграф 1 от ДФЕС цел за изграждането на европейско научноизследователско пространство.

Научноизследователските цели следва да включват и проучвания, провеждани в обществен интерес в областта на общественото здраве.

С оглед на особеностите на обработването на лични данни за научноизследователски цели следва да се прилагат специални условия, по-специално по отношение на публикуването или оповестяването по друг начин на лични данни в контекста на научноизследователските цели.

Ако резултатите от научно изследване, по-специално в здравната област, породят необходимост от допълнителни мерки в интерес на субекта на данните, във връзка с тези мерки следва да се прилагат общите правила на настоящия регламент.