Навигация
GDPR > Съображение 147
Изтегляне на PDF

Съображение 147

(147) Когато в настоящия регламент се съдържат специфични правила относно компетентността, по-специално по отношение на производствата за търсене на защита по съдебен ред, включително на обезщетение, срещу администратор или обработващ лични данни, общите правила относно компетентността като правилата, предвидени в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета [13], не следва да засягат прилагането на тези специфични правила.

[13] Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:351:TOC